Optoelectronics

Một kỷ luật kỹ thuật hình thành bởi sự kết hợp của quang học và điện tử.